Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

To wiedzieć powinniśmy Otwarty dostęp

Jednym z nieodłącznych elementów wykonywania działalności leczniczej jest prowadzenie, przechowywanie, a w konsekwencji udostępnianie dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna ma kluczowe znaczenie przy zachowaniu ciągłości leczenia, a także podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Powinna obrazować proces leczenia pacjenta w sposób określony przepisami prawa. Ze względu na charakter danych ujętych w takiej dokumentacji podlega ona szczególnej ochronie, w tym zabezpieczeniu przed dostępem podmiotów nieuprawnionych. Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, może również upoważnić do tego inne, wskazane przez siebie osoby. Powyższe kwestie zostały uregulowane przepisami dotyczącymi prawa pacjenta do dokumentacji medycznej zawartymi w rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Formy wniosków o udostępnienie 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych powinien umożliwić składanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej w każdej formie. Forma wniosku nie musi zatem ograniczać się wyłącznie do formy pisemnej, ale może również przybrać formę ustną bądź zostać przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
Jak wskazuje art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje zatem na żądanie osoby uprawnionej. Przepis ten nie wskazuje jednak, w jaki sposób pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona mogą zwrócić się o udostępnienie dokumentacji. Może to być zatem jakakolwiek forma, a w szczególności wymienione już wyżej formy: pisemna, ustna bądź elektroniczna. 
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny1: „(…) wprowadzenie regulacji formy złożenia żądania udostępnienia dokumentacji medycznej stanowi naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Wybór formy żądania, w tym podstawowej – formy ustnej – należy do pacjenta”. 
Podsumowując, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może w swoich regulacjach wewnętrznych nakładać na pacjentów innych obowiązków niż te, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Podmiot posiada jednak możliwość wprowadzenia formularza o udostępnienie dokumentacji, by ułatwić i usprawnić wnioskowanie o nią. Formularz taki ma dawać możliwość skorzystania z niego przez pacjenta, wypełnienie wniosku na wzorze przygotowanym przez podmiot nie może być jednak w żadnym wypadku uznawane za obligatoryjne. 

POLECAMY

Udostępnianie dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki

Udostępnianie dokumentacji medycznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, tzn. możliwie jak najszybciej. Powyższa kwestia została uregulowana w § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania2. Wewnętrzne postanowienia ujęte w regulaminach podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które określają termin udostępnienia dokumentacji medycznej, przykładowo „do 7 dni”, nie znajdują zatem odzwierciedlenia w przepisach prawa3. Dopuszczalne byłoby natomiast ujęcie w regulaminie takiego przykładowego zapisu: „Dokumentacja medyczna jest udostępniana niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki)”. 
Realizacja prawa do dostępu do dokumentacji medycznej nie może być w żaden sposób ograniczana czy utrudniana przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Prawo to nie tylko służy ochronie zdrowia, lecz także niejednokrotnie decyduje nawet o ochronie życia, co zostało wskazane w wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie4. Nagła operacja, konieczność kontynuowania ściśle określonego leczenia to tylko przykładowe przypadki, które mogą wymagać konieczności natychmiastowego udostępnienia dokumentacji w celu sprawnego udzielenia pomocy pacjentowi. 
Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny5 podkreślił, że podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane w taki sposób zorganizować praktykę, aby pacjent mógł otrzymać dokumentację medyczną bez zbędnej zwłoki. W przypadkach szczególnych,...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy