Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy

16 czerwca 2018

NR 40 (Wrzesień 2017)

Nieznajomość prawa szkodzi stomatologowi...
Wywiad z prawnikiem, dr. n. med. Justyną Zajdel

278

Nieznajomość prawa szkodzi, ale czy w przypadku lekarza dentysty stwierdzenie to ma istotne znaczenie?

Absolutnie tak. Lekarz dentysta jest szczególnie narażony na roszczenia ze strony pacjentów, co wianastawiony bardziej roszczeniowo. Znajomość podstawowych regulacji prawnych pozwala lekarzowi dentyście na wyeliminowanie większości roszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie udzielania świadczeń.

Często słyszy się, że prawo nie ma związku z etyką. Brzmi przerażająco, ale czy także prawdziwie?

Należy pamiętać, że prawo i etyka rzadko funkcjonują wspólnie na płaszczyźnie dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych. To, co dopuszczalne z punktu widzenia etyki, jest często zabronione z punktu widzenia prawa. Przykładem jest obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Z punktu widzenia etyki dopuszczalne, a nawet wymagane jest udzielenie informacji przez telefon, zwłaszcza gdy pacjent telefonuje z daleka lub ma problemy z nawiązaniem osobistego kontaktu. Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi przekazanie informacji przez telefon jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie tajemnicy lekarskiej. Oczywiste jest bowiem, że lekarz udzielający informacji nie ma żadnej pewności, czy rozmawia z pacjentem, czy też z inną osobą. W starożytnym Rzymie podkreślano, że prawo to sztuka tego, co dobre i słuszne, ale z punktu widzenia ściśle określonych zasad. Konkluzja jest jedna – prawo nie rozlicza z emocji i chęci, ale z egzekwowania reguł ściśle określonych przez przepisy prawa. 

Mimo wszystko wydaje się, że prawo bardziej restrykcyjnie podchodzi do osób wykonujących zawód lekarza w innych specjalnościach niż lekarza dentysty.

To tylko złudzenie. Należy pamiętać, że bazowe przepisy dotyczące praw pacjenta i obowiązków lekarzy odnoszą się w równym stopniu do lekarzy i lekarzy dentystów. Ustawa z 5 grudnia 1996 roku, która określa podstawowe zasady związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jest ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Oznacza to, że wszelkie obowiązki w niej określone dotyczą w identyczny sposób lekarzy i lekarzy dentystów. Z kolei ustawa o prawach pacjenta odnosi się do ogółu praw osób pobierających świadczenia zdrowotne, przy czym nie ma znaczenia ich rodzaj, zakres i dziedzina, w jakiej udzielane są świadczenia.

A zatem oznacza to, że lekarz dentysta powinien prowadzić pełną dokumentację medyczną, pobierać świadomą zgodę i pobierać od pacjentów oświadczenia.

Oczywiście. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczy każdego lekarza, a jego zaniechanie może skutkować odpowiedzialnością cywilną i zawodową. Szczególne znaczenie ma brak zgody na udzielane świadczenia. Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy wykonywany jest zabieg lub inna czynność lecznicza podwyższonego ryzyka, pacjent powinien podpisać formularz zgody, po wcześniejszym uzyskaniu informacji na temat możliwych powikłań proponowanego postępowania. Brak świadomej zgody pacjenta, która stanowi integralną część obowiązkowej dokumentacji medycznej, naraża lekarza dentystę na poniesienie szerokiej odpowiedzialności prawnej.

Ale w wielu gabinetach stomatologicznych dokumentacja praktycznie nie istnieje, a nie powoduje to żadnych negatywnych konsekwencji.

Rzeczywiście tak jest. Brak negatywnych konsekwencji wynika z niskiej świadomości pacjentów w zakresie dochodzenia swoich praw. Rozwój świadomości pacjentów to tylko kwestia czasu. Zresztą już teraz pacjenci wiedzą dużo i egzekwują swoje prawa. Istotny wzrost świadomości nie jest aktem, ale procesem, który – jak widać po liczbie wnoszonych roszczeń – stale postępuje.

Pocieszeniem wydaje się fakt, że najbardziej narażeni na roszczenia ze strony pacjentów są lekarze wykonujący zabiegi estetyczne.

Tutaj mamy kolejny punkt odniesienia do lekarzy dentystów. Należy pamiętać, że lekarz dentysta wykonujący zabiegi niemające bezpośredniego celu leczniczego, traktowany jest tak jak lekarz wykonujący zabiegi estetyczne. Co się z tym wiąże? Lekarz dentysta przeprowadzający zabieg estetyczny (zabieg wybielenia zębów c...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy