Dołącz do czytelników
Brak wyników

Menadżer gabinetu

1 lutego 2019

NR 46 (Wrzesień 2018)

Leasing dla lekarzy stomatologów

286

Nazwa „leasing” pochodzi od angielskiego słowa „lease”, które oznacza „nająć, wydzierżawić”. Prawo anglosaskie bowiem, w przeciwieństwie do polskiego, nie rozróżnia najmu od dzierżawy. W ramach leasingu, będącego umownym stosunkiem cywilnoprawnym, jedna ze stron umowy, czyli finansujący, leasingodawca, przekazuje drugiej stronie, czyli korzystającemu, leasingobiorcy, prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty zwane ratami leasingowymi.

 

Zarówno lekarze jako grupa zawodowa, jak i sprzęt medyczny jako grupa środków trwałych cieszą się szczególnymi względami firm leasingowych. Leasing sprzętu medycznego jest w szczególny sposób uprzywilejowany, co ma odzwierciedlenie głównie w uproszczonych procedurach i dedykowanych dla środowiska medycznego formułach leasingu.

Istota umowy leasingu

Umowa leasingu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym: „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego” .

Sens gospodarczy umowy leasingu przedstawia się w następujący sposób. Po pierwsze, korzystający używa cudzej rzeczy, co upodabnia leasing do najmu, względnie używa i pobiera pożytki, co z kolei upodabnia instytucję leasingu do umowy dzierżawy. Korzystający jest zatem jedynie tzw. posiadaczem zależnym. Za czynienie użytku z cudzej rzeczy korzystający płaci finansującemu wynagrodzenie w ratach. Środki na zapłatę wynagrodzenia korzystający gromadzi między innymi dzięki korzystaniu z rzeczy. 

Jak zostało to przyjęte w piśmiennictwie, główny zamiar korzystającego nie polega na uzyskaniu tytułu własności rzeczy w trakcie stosunku prawnego ani po jego zakończeniu, choć nie jest wykluczone nabycie rzeczy na własność przez korzystającego.

Z drugiej strony, finansujący nabywa rzecz u osoby trzeciej w celu przekazania jej do używania korzystającemu. Co istotne, finansujący sam nie zamierza korzystać z rzeczy, niemniej zachowuje względem niej 
tytuł prawny w postaci prawa własności. Koszt nabycia rzeczy zwraca się finansującemu stopniowo, a zwrot odbywa się w systemie ratalnym. W efekcie finansujący oczekuje od korzystającego wyższego wynagrodzenia, aniżeli wynosi nominalny koszt nabycia rzeczy. To na korzystającym ciąży obowiązek pokrycia finansującemu między innymi kosztów zainwestowanych pieniędzy w przedmiotową rzecz. W tym kontekście można stwierdzić, że umowa leasingu spełnia istotną funkcję 
kredytową. 

Tak naprawdę można uznać, że finansujący spełnia pewnego rodzaju usługę finansową. Mianowicie nabywa rzecz, która jest potrzebna korzystającemu, sam nie będąc w ogóle zainteresowany korzystaniem z niej. Finansujący dąży do odzyskania zainwestowanych środków i należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia. Ten gospodarczy cel umowy leasingu ma istotne znaczenie z punktu widzenia dalszych rozważań co do roszczeń finansującego z tytułu ustania niewykonanej przez korzystającego (co jest możliwe z różnego rodzaju powodów) umowy leasingu.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli branży leasingowej odnotowuje się systematyczny wzrost tego rodzaju finansowania. Moda na leasing nie maleje, wręcz przeciwnie, korzysta z niego coraz więcej osób, a branża leasingowa rokrocznie poprawia swój wynik. Klienci firm leasingowych najczęściej finansują nabycie pojazdów lekkich, w dalszej kolejności plasują się maszyny i inne urządzenia. Największą grupą klientów polskich leasingodawców pozostają mikro- i małe firmy. Leasing jest głównym, obok kredytu, zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji polskich firm. Odsetek korzystających z tego instrumentu finansowego wzrósł w ciągu roku o 2 punkty procentowe. 

W opinii małych przedsiębiorców leasing jest tańszą i elastyczniejszą formą finansowania inwestycji niż kredyt. Ponadto, w porównaniu z kredytem, leasing jest uznawany za instrument bezpieczniejszy, mniej ryzykowny i bardziej przyjazny dla przedsiębiorców, stąd zdecydowanie większy odsetek osób skłaniających się właśnie ku temu rozwiązaniu.

Obowiązki stron umowy 

Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że obowiązki finansującego polegają na dokonaniu następujących czynności: nabyciu rzeczy od osoby trzeciej, wydaniu rzeczy korzystającemu, przeniesieniu na korzystającego niektórych uprawnień wobec zbywcy rzeczy, znoszeniu używania rzeczy przez korzystającego oraz odbiorze rzeczy po zakończeniu leasingu w przypadku nieskorzystania przez korzystającego z opcji wykupu rzeczy. 

Natomiast obowiązki korzystającego obejmują takie czynności jak: odbiór rzeczy od zbywcy, zapłata w ratach wynagrodzenia pieniężnego, prawidłowe korzystanie z cudzej rzeczy i jej utrzymywanie, a także zwrot rzeczy po zakończeniu umowy leasingu, o ile korzystający nie skorzysta z opcji wykupu rzeczy. 

Przedmiot leasingu

Wachlarz przedmiotów leasingu jest bardzo szeroki. Zawiera się w nim sprzęt medyczny, taki jak skanery, aparaty USG, unity stomatologiczne, rentgeny, lasery, analizatory, aparaty pomiarowe, spirometry, echokardiografy i wiele innych. Do tego dochodzą także samochody nowe i używane, a nawet motocykle czy rowery. Poza sprzętem medycznym czy samochodem mogą to być także meble (medyczne i zwykłe), sprzęt IT, oprogramowanie, instrumenty zabiegowe. Ogólnie rzecz ujmując, leasing dla lekarzy obejmuje wszystkie ruchome środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności.

W odniesieniu do sprzętu medycznego jako kategorii przedmiotu leasingowania wybór najczęściej pada na urządzenia nowe. Sporadycznie zdarza się finansowanie używanego, kilkuletniego sprzętu medycznego; wówczas leasingodawca po ocenie wniosku prosi dodatkowo o wycenę takiego sprzętu.

Sprzęt oraz urządzenia medyczne, wszelkiego rodzaju wyposażenie gabinetów należą do grupy przedmiotów preferowanych przez firmy leasingowe. Z tego względu lekarz, lekarz stomatolog, właściciel gabinetu, przychodni bądź kliniki bez problemu uzyska finansowanie na preferencyjnych warunkach, bardzo często przy zastosowaniu uproszczonych procedur (bez badania zdolności kredytowej), przy bardzo niskim bądź nawet zerowym wkładzie własnym. Dotyczy to zresztą nie tylko sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów, ale także samochodów osobowych. 

W Polsce za drogie, luksusowe auto uznawany jest pojazd, którego cena przekracza 20 tysięcy euro. Limit w takiej wysokości został ustalony przez ustawodawcę, by przedsiębiorcy nie mogli liczyć na zbyt duże korzyści podatkowe przez nabywanie droższych pojazdów na potrzeby działalności. Do tego pułapu, czyli około 80-90 tysięcy złotych netto, o czym każdorazowo decyduje średni kurs euro w Narodowym Banku Polskim z dnia nabycia, przedsiębiorca ma prawo amortyzować samochód osobowy kupowany za gotówkę lub na kredyt. Wszystko powyżej tej granicy niestety nie może zostać zaliczone w poczet kosztów działalności. Uprzedzając dalsze rozważania, obejściem dla tego wyłączenia będzie skorzystanie z leasingu operacyjnego.

W przeciwieństwie do zakupu za gotówkę czy na kredyt, przedsiębiorca korzystający z leasingowania nie amortyzuje środka trwałego. Kosztem zaliczanym jednorazowo będzie zarówno czynsz inicjalny, jak i następne comiesięczne raty, niezależnie od ceny pojazdu.

Rodzaje leasingu

Umowa leasingu w praktyce występuje w różnych odsłonach. Umowa leasingu finansowego zostaje zawarta na czas odpowiadający przydatności rzeczy do użytku. Umowa leasingu operacyjnego zakłada możliwość korzystania z danej rzeczy przez więcej niż jedną osobę. Leasing pośredni zakłada nabycie rzeczy od osoby trzeciej, z kolei leasing bezpośredni dotyczy sytuacji, w której finansujący jest wytwórcą rzeczy. Wreszcie kolejnym rodzajem leasingu może być leasing zwrotny, który polega na tym, że właściciel rzeczy sam sprzedaje ją finansującemu, a następnie korzysta z niej na podstawie umowy leasingu.

Na co dzień przedsiębiorcy mają do czynienia z dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym, o których mowa w dalszej części artykułu. 

Lekarskie przywileje

Lekarze jako grupa zawodowa uznawani są za najlepszych klientów firm leasingowych. Finansują m.in. urządzenia medyczne, samochody oraz wyposażenia gabinetów, w których prowadzą swoją praktykę. Zazwyczaj bardzo rzetelnie spłacają comiesięczne raty i najprawdopodobniej właśnie dlatego mogą liczyć na preferencyjne traktowanie ze strony leasingodawców.

Nawet lekarz czy lekarz stomatolog, którzy dopiero rozpoczynają własną praktykę, mogą wyposażyć pierwszy gabinet, finansując jego wyposażenie leasingiem. Nie będzie przy tym wymagana żadna zdolność kredytowa. Dla większości firm leasingowych wystarczającym uwiarygodnieniem, poza samym prawem do wykonywania zawodu lekarza, będzie wpłata na poziomie 10–20%.

Lekarze czy firmy, które już od dłuższego czasu świadczą usługi medyczne, nie muszą nawet deklarować udziału własnego. Mogą skorzystać z uproszczonej procedury nawet przy zeroprocentowej wpłacie. Fakt, że firmy leasingowe zabiegają o możliwie duży udział umów „medycznych” w swoim portfelu, znajduje odzwierciedlenie w proponowanych przez nie niskich marżach. Oferty leasingu sprzętu medycznego są często wyraźnie tańsze od oferty dla innych maszyn i urządzeń, cechują je bardzo preferencyjne stawki.

Dla leasingobiorców leasing ma również tę dodatkową zaletę, że nie muszą oni angażować się w proces dostawy sprzętu i poświęcać na to swojego czasu pracy. Wielu dostawców sprzętu medycznego ściśle współpracuje bowiem z różnymi leasingodawcami. W ten sposób leasingobiorca może ograniczyć się jedynie do wyboru samego sprzętu, przesłania dokument...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy