Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dokumentacja systemu zarządzania jakością
Zasady postępowania

artykuły | 18 stycznia 2018 | NR 30
255

Postępowanie kierownika gabinetu stomatologicznego

 1. jeżeli zachodzi taka potrzeba, niezwłoczne powiadomienie:
 • Państwowej Straży Pożarnej: tel. 998 lub 112, 
 • Pogotowia Ratunkowego: tel. 999 lub 112,
 • Policji: tel. 997 lub 112, 
 1. zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
 2. zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu uniemożliwienia przebywania osób postronnych w miejscu zdarzenia,
 3. określenie dokładnej lokalizacji zdarzenia,
 4. określenie danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia,
 5. potwierdzone pisemnie w ciągu trzech godzin od uzyskania informacji zgłoszenie o zdarzeniu PWIS Dział Higieny Radiacyjnej dzial.higieny.radiacyjnej@wsse.pl, W powiadomieniu podać:
 • dane dotyczące jednostki organizacyjnej, 
 • opis przebiegu zdarzenia, dokładnej lokalizacji zdarzenia, danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia,
 • informację o dotychczas podjętych działaniach zabezpieczających miejsce zdarzenia;
 1. dalsze postępowanie według procedur awaryjnych (pkt 1 ppkt 7),
 2. weryfikacja efektywności przeprowadzonych działań niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia,
 3. sporządzenie i przesłanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Dział Higieny Radiacyjnej po zakończeniu działań mających na celu usunięcie skutków zdarzenia i po ustaniu zagrożenia, informacji zawierającej:
 • opis przebiegu zdarzenia z określeniem jego przyczyn,
 • ogólną ocenę zagrożenia w wyniku zdarzenia,
 • opis przebiegu likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia,
 • listę osób poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju uszkodzeń ciała i wstępną ocenę dawek pochłoniętych,
 • wykaz zastosowanych metod pomiarowych, przyrządów dozymetrycznych oraz środków ochrony indywidualnej,
 • protokół kontroli dozymetrycznej jednostki przeprowadzonej po usunięciu skutków zdarzenia.

Ćwiczenia okresowe 

Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu postępowania awaryjnego na wypadek zagrożenia radiacyjnego odbywają się z częstotliwością raz na trzy lata.

Procedura ogólna 

Radiologia klasyczna

Skierowanie

 • Pacjent ambulatoryjny zgłasza się ze skierowaniem do rejestracji. Na skierowaniu powinny znajdować się następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj badania, rozpoznanie, kod ICD, czytelna pieczątka lekarza kierującego wraz z numerem prawa wykonywania zawodu, czytelna pieczątka jednostki kierującej. W przypadku badań refundowanych przez NFZ wymagany jest numer umowy NFZ jednostki kierującej.
 • Z gabinetów skierowania przekazywane są drogą elektroniczną i w formie pisemnej. Skierowanie zawiera: imię, nazwisko, PESEL, adres pacjenta, datę badania, imię i nazwisko lekarza kierującego, gabinet, rozpoznanie, rodzaj badania, cel oraz uzasadnienie badania. 
 • Rejestratorka sprawdza prawidłowość wypełnienia skierowania. W przypadku badań ambulatoryjnych w razie braków w skierowaniu uzupełnia je, jeśli jest to możliwe, tzn. brak numeru PESEL, nieczytelne imię lub nazwisko – dane te uzupełniane są z dowodu osobistego pacjenta. W przypadku braku danych na skierowaniu ze strony lekarza kierującego, tzn. brak
 • pieczątki, rozpoznania, numeru umowy itp., pacjent musi wrócić do lekarza zlecającego w celu uzupełnienia skierowania. 
 • Po sprawdzeniu rejestratorka wprowadza dane pacjenta do zakładowego systemu informatycznego, książki badań radiologicznych.
 • Skierowanie jest zabierane z rejestracji przez technika rentgenograficznego (RTG) i po wykonaniu badania zgodnie z procedurami medycznymi zostaje przez technika opisane – numer aparatu (gabinetu), inicjały technika wykonującego zdjęcia, ilość zużytych materiałów światłoczułych, warunki badania danego pacjenta (warunki ekspozycji, dawka). Informacje te wprowadza się także do systemu komputerowego. Skierowanie wraz ze zdjęciami jest zanoszone przez technika do pokoju opisów.
 • Po opisaniu skierowanie wraz ze zdjęciami i opisami odbiera rejestratorka, która pakuje zdjęcia i opisy do kopert.
 • Następnie skierowanie trafia do osoby zajmującej się statystyką badań, gdzie jest zliczane i archiwizowane.
 • Skierowania dostarczane są komputerowo i w formie papierowej. Prawidłowość jego wypełnienia sprawdza technik, skierowanie przyjmuje w komputerze, a po wykonaniu badania skierowanie wraz ze zdjęciami przekazuje lekarzowi, który po opisaniu badania wynik drogą elektroniczną przesyła do lekarza kierującego.

Pacjent

 • Pacjent ambulatoryjny zgłasza się ze skierowaniem na badanie do rejestracji. Przekaz pacjenta z gabinetu przesyłany jest drogą elektroniczną, a w formie pisemnej przynoszony przez personel gabinetu zlecającego.
 • Rejestratorka sprawdza prawidłowość wystawienia skierowania. 
 • W przypadku pacjenta ambulatoryjnego jego dane są umieszczane w systemie komputerowym. Dane pacjentów (imię i nazwisko, kierujący na badanie, rodzaj badania radiologicznego) są wpisywane do książki badań RTG.
 • Po rejestracji pacjent jest kierowany do gabinetu, w którym będzie miał wykonane badanie.
 • Większość zdjęć RTG wykonywana jest w dniu zgłoszenia się pacjenta na badanie.
 • W przypadku badań ambulatoryjnych wymagających przygotowania do badania pacjent jest informowany o sposobie przygotowania i zgłasza się do badania w uzgodnionym terminie. W przypadku badań kontrastowych – termin badań ustala lekarz radiolog i zapisuje w kalendarzu badań kontrastowych. 
 • W przypadku badań z podaniem dożylnym środka cieniującego pacjent wyraża zgodę w formie pisemnej – zgodę tę uzyskuje lekarz zlecający badanie. Zgoda ta znajduje się w historii choroby pacjenta.
 • Pacjent po rejestracji trafia do pracowni RTG, gdzie technik elektroradiologii na podstawie skierowania wykonuje określoną procedurę medyczną.
 • Pacjent ambulatoryjny odbiera zdjęcia wraz z opisem dnia następnego w rejestracji. Wyniki badań wydawane są od godziny … do … Badanie odbiera pacjent osobiście lub wskazana przez niego osoba za pisemnym upoważnieniem osoby badanej. 

Technik RTG 

 • Technik RTG odbiera skierowanie z rejestracji i zapoznaje się z rodzajem procedury.
 • Prosi pacjenta do kabiny, informując, jak ma się przygotować do badania.
 • W czasie przygotowywania się pacjenta technik przygotowuje stanowisko pracy, tzn. ustawia aparat na odpowiednie miejsce pracy, szykuje prawidłowy format kasety, dobiera warunki ekspozycji. 
 • Prosi pacjenta do gabinetu, sprawdza jeszcze raz jego dane personalne, ustawia pacjenta do zdjęcia, zakłada osłonę radiologiczną i wykonuje radiogram.
 • Zwalnia pacjenta do kabiny, by się ubrał – w tym czasie uzupełnia skierowanie (inicjały technika, numer gabinetu, warunki ekspozycji/dawka, ilość zużytych materiałów światłoczułych).
 • Podaje kasety przez przepust do technika pracującego w ciemni.
 • Po wywołaniu sprawdza prawidłowość wykonanych przez siebie zdjęć, umieszcza w szpitalnym systemie informatycznym informacje o dawce/warunkach ekspozycji, liczbie i wielkości zużytych błon, podaje imię i nazwisko technika wykonującego badanie.
 • Po ocenie poprawności wykonania radiogramu zwalnia pacjenta lub informuje o konieczności dorobienia/powtórzenia zdjęcia.
 • Po każdym badaniu stanowisko, na którym było wykonane badanie, technik dezynfekuje, preparatami znajdującymi się w pracowni (zgodnie z ustalonym planem higieny gabinetu).
 • Technik powinien zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo i wysoką jakość usługi oraz wykonać badanie przy minimalnym dyskomforcie pacjenta.
 • Technik jest zobowiązany stosować przepisy ochrony radiologicznej.

Lekarz radiolog

Praca lekarza radiologa w pokoju opisowym obejmuje:

 • Codzienny przegląd badań radiologicznych (gabinetowych, ambulatoryjnych) wykonanych poprzedniego dnia. Badania przedstawiają lekarze RTG w zakresie przydzielonych gabinetów.
 • Opisywanie badań.
 • Badania pacjentów opisywane są w komputerze, a wyniki przesyłane są drogą elektroniczną. Do zdjęć wydawanych dołącza się także wynik w formie papierowej. Wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych umieszczane są w systemie komputerowym, a wynik jest od razu drukowany i dołączany do kompletu wykonanych zdjęć. Wynik zawiera: nazwę jednostki wykonującej badanie, datę badania, dane pacjenta (imię, nazwisko, wiek), wyczerpujący opis badania RTG oraz podpis i pieczątkę lekarza opisującego.
 • Indywidualne konsultacje dla lekarzy z poradni, gabinetów oraz analiza trudnych diagnostycznie przypadków przez zespół lekarzy.
 • Przeglądy radiologiczne z lekarzami poszczególnych gabinetów według ustalonego harmonogramu prowadzone są przez lekarza radiologa wykonującego badania i opisy dla danego gabinetu.

Sekretarka medyczna

 • Wykonuje prace biurowe związane z prowadzeniem sekretariatu.
 • Wypisuje zamówienie na leki, środki cieniujące, sprzęt jednorazowego użytku.
 • Dostarcza wykaz badań wykonanych ambulatoryjnie.
 • Przepisuje wyniki tomografii komputerowej do komputera, drukuje wyniki.
 • Rejestruje pacjentów do badań.
 • Wydaje zdjęcia pacjentom (osobiście lub za upoważnieniem) oraz sekretarkom/pomocom stomatologicznym do gabinetów – za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

Rejestratorka medyczna

 • Rejestratorka sprawdza skierowanie według kryteriów punktu 3.11.1.A.
 • Rejestruje pacjenta w systemie komputerowym, wpisuje na skierowaniu numer rejestracji.
 • Wpisuje kartę do znacznika z danymi pacjenta i kieruje go do odpowiedniej kabiny.
 • Udziela odpowiedzi na pytania pacjenta dotyczące badania, sposobu przygotowania, odbioru wyników itp.
 • Zapisuje pacjentów do badań i z lekarzem ustala terminy badań kontrastowych.
 • W przerwach między rejestracją pacjentów pakuje wykonane i opisane przez lekarza zdjęcia w koperty, wpisuje do książki wydawanych zdjęć i chowa do archiwum bieżącego.
 • Skierowania przekazuje osobie prowadzącej statystykę.
 • Wydaje zdjęcia pacjentom (osobiście lub za upoważnieniem), sekretarkom medycznym lub pomocom stomatologicznym – za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

Sprzątaczka

 • Utrzymuje w czystości wszystkie pomieszczenia należące do zakładu badań RTG.
 • Nadzoruje prawidłowość gospodarki odpadami medycznymi, komunalnymi.
 • Zabezpiecza gabinet przed badaniem i przygotowuje gabinet do następnego badania.
 • Odbiera materiały medyczne.
 • Odbiera zamówione produkty (środki czystości, artykuły biurowe) z magazynu.

Pracownia tomografii komputerowej

Skierowanie

 • W przypadku pacjenta ambulatoryjnego termin badania ustala się wyłącznie na podstawie  skierowania wydanego przez lekarza. Jeżeli pacjent jest zamiejscowy, istnieje możliwość przesłana skierowania faksem. 
 • W takim przypadku po ustaleniu terminu pacjent jest telefonicznie informowany o dniu i godzinie badania oraz sposobie przygotowania do badania. 
 • Na skierowaniu muszą się znaleźć dane pacjenta: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj badania, rozpoznanie, czytelna pieczątka lekarza kierującego wraz z numerem prawa wykonywania zawodu, czytelna pieczątka jednostki kierującej wraz z numerem umowy z NFZ, informacja o ewentualnym uczuleniu na leki, kod ICD-10, numer kontaktowy do pacjenta (w razie awarii aparatu pacjent jest informowany o nowym terminie badania).
 • W przypadku pacjentów gabinetu stomatologicznego skierowanie przesyłane jest drogą elektroniczną oraz dostarczane do pracowni w formie papierowej. Musi zawierać dane pacjenta, rozpoznanie, rodzaj badania, nazwę gabinetu, w którym pacjent jest leczony, pieczątkę i podpis lekarza kierującego na badanie. Dane pacjenta (imię i nazwisko) wpisywane są do książki badań, gdzie zostaje nadany numer badania. Numer badania umieszcza się na skierowaniu wraz z inicjałami technika, który to badanie wykonał. Po realizacji procedury skierowanie przekazywane jest lekarzowi opisującemu badanie (powyższe czynności w pracowni wykonuje technik RTG). 

Pacjent

 • Pacjent ambulatoryjny po wcześniejszym ustaleniu terminu badania (3.11.2.A) i     odpowiednim przygotowaniu do badania zgłasza się ze skierowaniem do rejestracji, przekaz pacjenta szpitalnego przesyłany jest drogą elektroniczną, a w formie pisemnej przynoszony przez rejestratorki z oddziałów szpitalnych.
 • Rejestratorka sprawdza prawidłowość wystawienia skierowania. 
 • W przypadku pacjenta ambulatoryjnego jego dane są umieszczane w zakładowym systemie komputerowym. Dane pacjentów gabinetowych i ambulatoryjnych (imię i nazwisko, gabinet kierujący na badanie, rodzaj badania) są wpisywane do książki badań tomografii komputerowej (TK).
 • Pacjent po rejestracji kierowany jest do pracowni TK, gdzie technik na podstawie skierowania wykonuje określoną procedurę medyczną.
 • W przypadku badań z podaniem dożylnym środka cieniującego pacjent wyraża zgodę w formie pisemnej, zgodę tę uzyskuje lekarz zlecający badanie. Zgoda ta znajduje się w historii choroby pacjenta. 
 • Pacjent ambulatoryjny odbiera zdjęcia lub płytę CD z nagranymi skanami z b...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy