Dołącz do nas

Praktyczna stomatologia

Regulamin

Warunki świadczenia usług dostępu do serwisu praktycznastomatolgia.pl oraz prenumeraty czasopisma „Forum Stomatologii Praktycznej”

1. Postanowienia ogólne

Za serwis praktycznastomatologia.pl i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach serwisu oraz za czasopismo „Forum Stomatologii Praktycznej” i sprzedaż prenumeraty odpowiedzialne jest Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje

Serwis – portal praktycznastomatologia.pl z materiałami edukacyjnymi dla lekarzy stomatologów.
Czasopismo – „Forum Stomatologii Praktycznej”, czasopismo specjalistyczne dla lekarzy stomatologów.
Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.
Abonament – pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny dostęp do serwisu i/lub czasopisma (w zależności od posiadanego rodzaju konta i prenumeraty Użytkownika).
Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa, na stronie internetowej Wydawnictwa lub w czasopiśmie,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia,
 • a w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową

 

4. Rodzaje abonamentów

 

Prenumerata Premium – roczna prenumerata czasopisma „Forum Stomatologii Praktycznej” w wersji papierowej oraz roczny dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu praktycznastomatologia.pl.

 

 • Cena abonamentu w Prenumeracie Premium za okres 12 miesięcy wskazana jest w formularzu zamówienia. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w serwisie oraz w czasopiśmie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz z wskazaną w zamówieniu ceną.
 • Dostęp do Prenumeraty Premium jest płatny z góry za cały okres trwania prenumeraty.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Prenumeraty Premium na okres wskazany w zamówieniu.
 • W przypadku gdy Użytkownik posiada aktywną prenumeratę czasopisma „Forum Stomatologii Praktycznej” kwota należności za Prenumeratę Premium zostanie umniejszona proporcjonalnie o wartość niewykorzystanych numerów czasopisma. Poniesione koszty przesyłki nie umniejszają należności za Prenumeratę Premium.
 • Po upływie okresu trwania Prenumeraty Premium, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia, abonament jest przedłużany o następny - taki sam okres Prenumeraty Premium, w regularnej cenie i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu uzyskania ciągłości abonamentowej oraz umożliwienie klientowi opłacenia należności za kolejny okres abonamentowy, możliwość pełnego korzystania z serwisu zostaje wydłużona o 14 dni.
 • Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia Prenumeraty Premium lub dostępu do serwisu (i w kolejnym okresie abonamentowym korzystania tylko z prenumeraty papierowej) w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (061) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.

Nieopłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

Prenumerata papierowa – roczna prenumerata czasopisma „Forum Stomatologii Praktycznej”

 • Cena prenumeraty za okres 12 miesięcy wskazana jest w formularzu zamówienia. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny prenumeraty w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w czasopiśmie oraz w serwisie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz z wyżej wymienioną ceną.
 • Prenumerata czasopism Wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. jest prenumeratą bezterminową. Przedłużenie prenumeraty na kolejny okres następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji.
 • Rezygnacji z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia najpóźniej ostatniego dnia miesiąca objętego bieżącą prenumeratą (decyduje data wpływu rezygnacji do Wydawnictwa) na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (061) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z prenumeraty w okresie jej trwania.
 • Wraz z pierwszym numerem czasopisma zamawiający otrzymuje fakturę obejmującą cały okres prenumeraty z 10-dniowym terminem płatności. Do ceny prenumeraty doliczane są koszty pakowania i wysyłki. 

 

Bezpłatna rejestracja na forum

 • Dostęp do Forum dyskusyjnego.
 • Możliwość korzystania z porad innych stomatologów w ramach Konsylium Stomatologicznego.
 • Dostęp do wydarzeń stomatologicznych.
 • Konto jest bezpłatne, a korzystanie z wszystkich funkcjonalności serwisu możliwe jest po złożeniu odrębnego zamówienia.

 

 

5. Realizacja zamówień (dostęp do serwisu oraz prenumeraty czasopisma)

 

 • Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia po odnotowaniu płatności na koncie Wydawnictwa wynosi 7 dni roboczych.
 • Warunkiem udostępnienia portalu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym ze sposobów opisanych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
 • Po odnotowaniu płatności za abonament, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do portalu, zawierająca również dane dostępowe użytkownika.
 • W przypadku czasopisma w wersji papierowej maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego).
 • Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.

 

6. Sposób płatności

 

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury VAT

 • Opłata na podstawie faktury VAT:

Po złożeniu zamówienia Zamawiającemu wysłana zostanie faktura VAT wraz z pierwszym numerem czasopisma za pośrednictwem Poczty Polskiej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.

7. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

 

 

8. Wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Safari 4.x i nowsze, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player.

 

9. Licencja

Uzyskanie dostępu do serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

 

10. Dane osobowe

 

 • Podanie przez Zamawiającego  jego danych osobowych na potrzeby związane z korzystaniem z serwisu, jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie (w tym umieszczenie) podanych danych osobowych Zamawiającego  w bazie danych Wydawnictwa.
 • Administratorem zbioru danych osobowych jest Wydawnictwo.
 • Udostępnione dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji usługi dostępu do serwisu  oraz dla celów marketingowych Wydawnictwa
 • Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Zamawiający  ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

11. Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 3. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia abonamentu serwisu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (061) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu oraz z prenumeraty czasopisma najpóźniej ostatniego dnia miesiąca objętego bieżącą prenumeratą (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 4. Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu ani prenumeraty w okresie ich trwania. Niekorzystanie z serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 5. Zgodnie z art. 106 k ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z poz. zm.) , pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 6. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
 • stawce podatku,
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.praktycznastomatologia.pl. Złożenie zamówienia dostępu do serwisu  jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25-09-2012 r.
 4. Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o. jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o.

ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
e-mail: redakcja@praktycznastomatologia.pl